POLITYKA PRYWATNOŚCI

MIEJSCA:

https://www.itstylemakeup.fr/ARTYKUŁ 1: PREAMBUŁA

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do strony: https://www.itstylemakeup.fr/

Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie użytkownikom witryny :

 • Sposób gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą zidentyfikować użytkownika. Obejmuje to imię i nazwisko, wiek, adres pocztowy, adres e-mail, lokalizację użytkownika lub jego adres IP;
 • Jakie są prawa użytkowników dotyczące tych danych?
 • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych?
 • Komu przekazywane są te dane;
 • Możliwe, że polityka witryny dotycząca plików "cookie".


Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie noty prawnej i Ogólnych warunków użytkowania, z którymi użytkownicy mogą zapoznać się pod następującym adresem

https://www.itstylemakeup.fr/content/3-conditions-utilisation


ARTYKUŁ 2: OGÓLNE ZASADY GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z postanowieniami art. 5 rozporządzenia europejskiego 2016/679, gromadzenie i przetwarzanie danych użytkowników strony odbywa się z poszanowaniem następujących zasad:

 • Zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość: dane mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika, który jest ich właścicielem. W każdym przypadku gromadzenia danych osobowych użytkownik zostanie poinformowany o tym, że jego dane są gromadzone oraz w jakim celu są one gromadzone;
 • Ograniczone cele: gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji jednego lub kilku celów określonych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania;
 • Minimalizacja gromadzenia i przetwarzania danych: gromadzone są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego wykonania celów realizowanych przez witrynę;
 • Przechowywanie danych ograniczonych w czasie: dane są przechowywane przez określony czas, o czym użytkownik jest informowany. Jeśli nie jest możliwe przekazanie tych informacji, użytkownik jest informowany o kryteriach stosowanych do określenia okresu przechowywania danych;
 • Integralność i poufność gromadzonych i przetwarzanych danych: administrator danych zobowiązuje się do zagwarantowania integralności i poufności gromadzonych danych.


Aby być zgodnym z prawem i zgodnie z wymogami art. 6 rozporządzenia europejskiego 2016/679, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie wtedy, gdy spełniają one co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

 • Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przetwarzanie danych;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy;
 • Przetwarzanie danych jest zgodne z obowiązkiem prawnym;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie danych może być niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych i prywatnych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.


ARTYKUŁ 3: DANE OSOBOWE GROMADZONE I PRZETWARZANE W KONTEKŚCIE NAWIGACJI NA STRONIE

A. GROMADZONE I PRZETWARZANE DANE ORAZ METODA ICH GROMADZENIA

Dane osobowe gromadzone na stronie internetowej It Style Makeup są następujące:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe: nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, sposób kontaktu, adres pocztowy. Dane te są niezbędne do identyfikacji użytkownika podczas korzystania przez niego z jednej z naszych usług (np. w celu utworzenia konta online)
 • Informacje transakcyjne niezbędne do realizacji zamówienia: wybrane pozycje, adres dostawy/faktury, numer telefonu, adres e-mail, metoda płatności, w tym numer karty kredytowej i data jej ważności, a także właściciel karty kredytowej
 • Informacje społeczno-demograficzne: wiek, zawód, płeć itp., podawane np. przy wystawianiu recenzji
 • Informacje o cechach fizycznych użytkownika: kolor oczu, rodzaj włosów, typ skóry itp.
 • Dane historyczne dotyczące zamówień online: przechowujemy historię transakcji. W przypadku zakupu lub zwrotu produktu gromadzimy informacje o transakcji, takie jak informacje o produkcie oraz data zakupu lub zwrotu.
 • Dane historyczne z kontaktów z nami: historię naszych relacji wyznaczamy, gdy użytkownik kontaktuje się z Działem Obsługi Klienta.

Dane te są gromadzone, gdy użytkownik wykonuje w witrynie którąkolwiek z poniższych czynności:

 • Gdy użytkownik tworzy konto internetowe,
 • Gdy użytkownik składa zamówienie przez Internet,
 • Gdy użytkownik przesyła opinię na temat jednego z naszych produktów,
 • Gdy użytkownik skontaktuje się z działem obsługi posprzedażnej,
 • Gdy użytkownik zwraca element.

Ponadto, w przypadku dokonania płatności na stronie, dowód transakcji, w tym formularz zamówienia i faktura, będą przechowywane w systemach komputerowych wydawcy strony.

Administrator danych będzie przechowywał w swoich systemach komputerowych witryny i w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa wszystkie zebrane dane przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do celów, dla których zostały one zebrane.

Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w następujących celach:

 • Przetwarzanie zamówień,
 • Wysyłanie paczek,
 • Odpowiadanie na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • Wysyłanie biuletynu za zgodą klienta wyrażoną w formularzu rejestracyjnym,
 • Zwrot paczki,
 • Opinia na temat jednego z produktów na stronie internetowej It Style.

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zgoda użytkownika,
 • Zawarcie umowy z klientem,
 • Obowiązek prawny.

B. PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

Dane osobowe gromadzone przez witrynę nie są przekazywane osobom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez redaktora witryny.

C. HOSTING DANYCH

Strona It Style Makeup jest obsługiwana przez : OVH, której siedziba mieści się pod adresem

2 rue Kellermann, 59100 Roubaix

Z gospodarzem można się skontaktować pod następującym numerem telefonu: 08 203 203 63.

Dane gromadzone i przetwarzane przez witrynę są przechowywane i przetwarzane wyłącznie we Francji.


ARTYKUŁ 4: ADMINISTRATOR DANYCH

A. ADMINISTRATOR DANYCH

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest: David AMAR. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

contact@itstylemakeup.fr

Administrator danych jest odpowiedzialny za określenie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

B. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator danych zobowiązuje się do ochrony zgromadzonych danych osobowych, nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wiedzy użytkownika oraz przestrzegania celów, dla których dane te zostały zgromadzone.

Witryna posiada certyfikat SSL zapewniający bezpieczeństwo przesyłania informacji i danych za pośrednictwem witryny.

Celem certyfikatu SSL (certyfikat "Secure Socket Layer") jest zabezpieczenie danych wymienianych między użytkownikiem a witryną.

Ponadto administrator danych zobowiązuje się do powiadomienia użytkownika w przypadku korekty lub usunięcia danych, chyba że wiązałoby się to z niewspółmiernie dużymi formalnościami, kosztami i krokami dla użytkownika.

W przypadku naruszenia integralności, poufności lub bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika, administrator zobowiązuje się do poinformowania użytkownika w dowolny sposób.

ARTYKUŁ 5: PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, użytkownikowi przysługują prawa wymienione poniżej.

Aby administrator danych mógł spełnić prośbę użytkownika, jest on zobowiązany podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz, w razie potrzeby, numer konta, numer przestrzeni osobistej lub numer abonenta.

Administrator danych jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi użytkownikowi w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni.

A. PRZEDSTAWIENIE PRAW UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH


a. Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia danych

Użytkownik może uzyskać dostęp do dotyczących go danych, zaktualizować je, zmodyfikować lub zażądać ich usunięcia, zgodnie z procedurą określoną poniżej:

Użytkownik musi wysłać wiadomość e-mail do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych, określając przedmiot żądania, na kontaktowy adres e-mail.

Jeśli użytkownik ma taką możliwość, ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

Użytkownik musi wysłać wiadomość e-mail do administratora danych, podając swój adres e-mail, nazwisko i imię. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 10 dni roboczych.

b. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, będących w posiadaniu serwisu, do innego serwisu, zgodnie z następującą procedurą:

Użytkownik musi złożyć wniosek o przeniesienie swoich danych osobowych do administratora danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@itstylemakeup.fr.


c. Prawo do ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia lub sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych przez stronę, bez możliwości odmowy przez stronę, chyba że można wykazać, że istnieją uzasadnione i ważne powody, które mogą mieć pierwszeństwo przed interesami oraz prawami i wolnościami użytkownika.

Aby zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, użytkownik musi postępować zgodnie z następującą procedurą:

Użytkownik musi złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej do administratora danych.

d. Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679 użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie, jeżeli decyzja ta wywołuje dotyczące go skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.


e. Prawo do decydowania o losie danych po śmierci

Użytkownikowi przypomina się, że może on zorganizować, co ma się stać z jego zgromadzonymi i przetwarzanymi danymi w przypadku jego śmierci, zgodnie z ustawą nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r.


f. Prawo do zwrócenia się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku, gdy administrator danych zdecyduje się nie odpowiedzieć na prośbę użytkownika, a użytkownik chce zakwestionować tę decyzję lub jeśli uważa, że jedno z praw wymienionych powyżej zostało naruszone, ma prawo skierować sprawę do CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) lub dowolnego właściwego sędziego.

B. DANE OSOBOWE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Zgodnie z postanowieniami art. 8 europejskiego rozporządzenia 2016/679 oraz francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą wyrazić wyłącznie osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat.

Jeżeli użytkownik jest osobą niepełnoletnią poniżej 15 roku życia, do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

Redaktor witryny zastrzega sobie prawo do sprawdzenia za pomocą dowolnych środków, czy użytkownik ma ukończone 15 lat lub czy uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego przed rozpoczęciem przeglądania witryny.


ARTYKUŁ 6: KORZYSTANIE Z PLIKÓW "COOKIES"

Witryna może wykorzystywać techniki "cookies".

Plik "cookie" to niewielki plik (mniej niż 4 kb), przechowywany przez witrynę na dysku twardym użytkownika, zawierający informacje o jego zwyczajach związanych z przeglądaniem stron internetowych.

Pliki te umożliwiają witrynie przetwarzanie statystyk i informacji o ruchu, ułatwiają nawigację i poprawiają jakość usług dla wygody użytkownika.

W przypadku korzystania z plików "cookies", które wiążą się z przechowywaniem i analizą danych osobowych, konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika.

Zgoda użytkownika jest uznawana za ważną przez okres maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy. Po upływie tego okresu witryna ponownie poprosi użytkownika o zgodę na zapisywanie plików "cookies" na dysku twardym.


a. Sprzeciw użytkownika wobec używania plików "cookies" przez witrynę

Pliki cookie, które nie są niezbędne do działania witryny, są umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika wyłącznie po uzyskaniu jego zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę w następujący sposób:

Przypominamy jednak, że dezaktywacja wszystkich plików cookie uniemożliwi korzystanie z naszej Witryny w normalnych warunkach, z wyjątkiem podstawowych funkcji.

 • W przeglądarce Explorer: kliknij przycisk Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. Na karcie Ogólne, Historia przeglądania, kliknij przycisk Ustawienia. Następnie kliknij przycisk Wyświetl pliki i wybierz pliki cookie, które chcesz wyłączyć. Następnie zamknij okno zawierające tę listę plików cookie i kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby powrócić do Internetu.
 • Jeśli używasz przeglądarki Firefox: kliknij ikonę menu Firefox, kliknij przycisk Narzędzia, a następnie Opcje; w wyświetlonym oknie wybierz Prywatność i kliknij Usuń określone pliki cookie. Wybierz pliki cookie, które chcesz wyłączyć, i usuń je.
 • Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari: kliknij przycisk Ustawienia, a następnie Preferencje. W wyświetlonym oknie wybierz Prywatność/bezpieczeństwo, a następnie kliknij Pokaż pliki cookie. Wybierz pliki cookie, które chcesz wyłączyć, i kliknij przycisk Wyczyść lub Wyczyść wszystko.
 • Jeśli używasz przeglądarki Chrome: kliknij ikonę menu Google Chrome, a następnie Ustawienia. W dolnej części strony kliknij przycisk Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność kliknij opcję Ustawienia zawartości. Aby wyłączyć pliki cookie: wybierz opcję Zabroń wszystkim witrynom przechowywania danych, kliknij opcję Pliki cookie i dane witryny, a następnie najedź kursorem na witrynę, która utworzyła plik cookie, i kliknij przycisk X w prawym rogu lub kliknij opcję Usuń wszystko.

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik jest informowany, że może sprzeciwić się zapisywaniu takich plików "cookie" poprzez konfigurację oprogramowania przeglądarki.

W celach informacyjnych użytkownik może znaleźć kroki, które należy podjąć, aby skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby sprzeciwiała się zapisywaniu plików "cookies" pod następującymi adresami

 • Chrom : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari : http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/
 • Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Opera : http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


Jeżeli użytkownik zdecyduje się dezaktywować pliki "cookies", będzie mógł kontynuować przeglądanie witryny. Jednak wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu witryny spowodowane taką manipulacją nie mogą być uznawane za winę redaktora witryny.


b. Opis plików "cookies" używanych przez witrynę

Redaktor witryny zwraca uwagę użytkownika na fakt, że podczas nawigacji wykorzystywane są następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookie: -LGLAW,
Nadawca pliku cookie: LINEA GRAFICA ADDONS,
Cel pliku cookie: ochrona danych osobowych.


ARTYKUŁ 7: WARUNKI ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Z niniejszą polityką prywatności można zapoznać się w dowolnym momencie pod następującym adresem

https://www.itstylemakeup.fr/content/7-aeu-legal-privacy

Redaktor strony zastrzega sobie prawo do jej modyfikacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

W związku z tym użytkownik jest proszony o regularne zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności w celu uzyskania informacji o najnowszych zmianach.

Jednakże w przypadku istotnych zmian w niniejszych zasadach, użytkownik zostanie poinformowany w następujący sposób

Powiadomienie push po wejściu użytkownika na stronę.

Użytkownik jest informowany, że niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu: 04/08/2021.

ARTYKUŁ 8: ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI

Regularnie dostosowujemy i aktualizujemy niniejsze informacje o ochronie danych. W przypadku istotnych zmian, które mogłyby wpłynąć na prawa użytkowników IT STYLE, poinformujemy o nich z wyprzedzeniem. Informacje te są przekazywane w formie pisemnej.

W przypadku dalszych pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie danych lub w celu skorzystania z prawa dostępu do swoich danych oraz ich skorygowania lub usunięcia, można się z nami skontaktować pod adresem: contact@itstylemakeup.fr.