OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej "Ogólnymi warunkami") mają zastosowanie do wszelkich zakupów dokonywanych przez osobę fizyczną (zwaną dalej "KLIENTEM") na stronie internetowej https://www.itstylemakeup.fr (zwanej dalej "STRONĄ") od it Style Distribution, SAS wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem 882 448 558, z siedzibą pod adresem 122, Rue du Commandant Rolland, Francja Tel: 09 71 16 50 33, e-mail: contact@itstylecosmetic.com (zwanej dalej "SPRZEDAWCĄ").

WAŻNE

Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Witryny oznacza bezwarunkową akceptację przez KLIENTA niniejszych warunków ogólnych.

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Terminy użyte poniżej mają następujące znaczenie w niniejszych Warunkach Ogólnych:

  • "KLIENT": odnosi się do współkontrahenta SPRZEDAWCY, który gwarantuje, że jest konsumentem w rozumieniu prawa i orzecznictwa francuskiego. W związku z tym wyraźnie stwierdza się, że KLIENT działa poza wszelką zwykłą lub komercyjną działalnością.
  • "DOSTAWA": oznacza pierwszą prezentację PRODUKTÓW zamówionych przez KLIENTA pod adresem dostawy wskazanym w momencie składania zamówienia.
  • "PRODUKTY": odnosi się do wszystkich produktów dostępnych na MIEJSCU.
  • "TERYTORIUM": oznacza FRANCJĘ MIEJSKĄ (z wyłączeniem DOM/TOM).

ARTYKUŁ 2. CEL

Niniejsze Warunki regulują sprzedaż PRODUKTÓW przez SPRZEDAWCĘ jego KLIENTOM.

KLIENT jest wyraźnie poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że SERWIS jest przeznaczony dla konsumentów, a profesjonaliści muszą skontaktować się z działem sprzedaży SPRZEDAWCY w celu skorzystania z odrębnych warunków umowy.

ARTYKUŁ 3. AKCEPTACJA WARUNKÓW OGÓLNYCH

KLIENT zobowiązuje się do uważnego przeczytania i zaakceptowania niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia na PRODUKTY złożonego na STRONIE.

Niniejszy Regulamin znajduje się na dole każdej strony SERWISU w postaci odnośnika i należy się z nim zapoznać przed złożeniem zamówienia. KLIENT proszony jest o uważne przeczytanie, pobranie i wydrukowanie Ogólnych Warunków oraz o zachowanie kopii.

SPRZEDAWCA zaleca KLIENTOWI zapoznawanie się z Ogólnymi Warunkami przy każdym nowym zamówieniu, gdyż do wszystkich nowych zamówień PRODUKTÓW ma zastosowanie najnowsza wersja Ogólnych Warunków.

Klikając na pierwszy przycisk w celu złożenia zamówienia, a następnie na drugi przycisk w celu potwierdzenia zamówienia, KLIENT potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Ogólne warunki bez ograniczeń i warunków.

ARTYKUŁ 4. ZAKUP PRODUKTÓW NA STRONIE

Aby zakupić PRODUKT, KLIENT musi mieć ukończone 18 lat i posiadać zdolność do czynności prawnych lub, w przypadku osób niepełnoletnich, być w stanie udowodnić zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.

KLIENT zostanie poproszony o podanie danych identyfikacyjnych poprzez wypełnienie formularza dostępnego na STRONIE. Znak (*) oznacza pola obowiązkowe, które muszą być wypełnione, aby zamówienie klienta mogło być zrealizowane przez SPRZEDAWCĘ. KLIENT może sprawdzić status swojego zamówienia na STRONIE. W razie potrzeby śledzenie DOSTAW można przeprowadzić za pomocą internetowych narzędzi do śledzenia przesyłek niektórych przewoźników. KLIENT może również w każdym czasie skontaktować się z działem handlowym SPRZEDAWCY za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@itstylecosmetic.com w celu uzyskania informacji o statusie swojego zamówienia.

Informacje, które KLIENT podaje SPRZEDAWCY przy składaniu zamówienia muszą być kompletne, dokładne i aktualne. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do KLIENTA o potwierdzenie, za pomocą wszelkich odpowiednich środków, jego tożsamości, uprawnień oraz podanych informacji.

ARTYKUŁ 5. ZAMÓWIENIA

Artykuł 5.1 Właściwości produktów

SPRZEDAWCA zobowiązuje się do przedstawienia istotnych cech PRODUKTÓW (na kartach informacyjnych dostępnych na STRONIE) oraz obowiązkowych informacji, które KLIENT musi otrzymać zgodnie z obowiązującym prawem.

KLIENT zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z tymi informacjami przed złożeniem zamówienia na STRONIE.

O ile na STRONIE wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie PRODUKTY sprzedawane przez SPRZEDAWCĘ są nowe i zgodne z obowiązującym prawem europejskim oraz normami obowiązującymi we Francji.

Artykuł 5.2. Procedura zamawiania

Zamówienia na PRODUKTY są składane bezpośrednio na STRONIE. Aby złożyć zamówienie, KLIENT musi wykonać opisane poniżej kroki (należy jednak pamiętać, że w zależności od strony głównej KLIENTA kroki te mogą się nieznacznie różnić).

5.2.1. Wybór PRODUKTÓW i możliwości zakupu

KLIENT wybiera wybrany przez siebie PRODUKT(y), klikając na dany PRODUKT(y) i wybierając żądane cechy i ilości. Po dokonaniu wyboru PRODUKTU zostaje on umieszczony w koszyku klienta. KLIENT może następnie dodać do koszyka dowolną liczbę PRODUKTÓW.

5.2.2. Zamawianie

Po wybraniu PRODUKTÓW i umieszczeniu ich w koszyku, KLIENT musi kliknąć na koszyk i sprawdzić, czy zawartość zamówienia jest prawidłowa. Jeśli KLIENT jeszcze tego nie zrobił, zostanie poproszony o przedstawienie się lub zarejestrowanie.

Po zatwierdzeniu przez KLIENTA zawartości koszyka i zalogowaniu się/zarejestrowaniu, zostanie wyświetlony automatycznie wypełniony formularz online, zawierający podsumowanie ceny, obowiązujące podatki oraz, w stosownych przypadkach, koszty dostawy.

KLIENT jest proszony o sprawdzenie treści zamówienia (w tym ilości, cech i referencji zamawianych PRODUKTÓW, adresu rozliczeniowego, sposobu płatności i ceny) przed zatwierdzeniem jego treści.

KLIENT może następnie przystąpić do płatności za PRODUKTY, postępując zgodnie z instrukcjami na STRONIE i podając wszystkie informacje niezbędne do wystawienia faktury i DOSTAWY PRODUKTÓW. W przypadku PRODUKTÓW, dla których dostępne są opcje, te konkretne odniesienia pojawiają się po wybraniu właściwych opcji. Złożone zamówienia muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia.

KLIENT musi również wybrać wybrany sposób dostawy.

5.2.3. Potwierdzenie odbioru

Po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej czynności na STRONIE pojawia się strona potwierdzająca otrzymanie zamówienia KLIENTA. Kopia potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest automatycznie wysyłana do KLIENTA pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym jest prawidłowy.

SPRZEDAWCA nie wysyła potwierdzenia zamówienia pocztą lub faksem.

5.2.4. Fakturowanie

W trakcie składania zamówienia KLIENT wprowadza dane wymagane do wystawienia faktury (znak (*) oznacza pola obowiązkowe, które muszą być wypełnione, aby zamówienie KLIENTA mogło zostać zrealizowane przez SPRZEDAWCĘ).

W szczególności KLIENT musi wyraźnie wskazać wszelkie informacje dotyczące DOSTAWY, w szczególności dokładny adres DOSTAWY, jak również ewentualny kod dostępu do adresu DOSTAWY.

KLIENT musi również określić wybraną metodę płatności.

Fakturą nie jest ani formularz zamówienia, który KLIENT sporządza online, ani potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które SPRZEDAWCA wysyła do KLIENTA pocztą elektroniczną. Niezależnie od sposobu zamówienia lub płatności, KLIENT otrzyma oryginał faktury w momencie DOSTAWY PRODUKTÓW, wewnątrz opakowania.

5.3. Data zamówienia

Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę potwierdzenia przez SPRZEDAWCĘ otrzymania zamówienia online. Terminy wskazane na MIEJSCU zaczynają biec dopiero od tej daty.

5.4. Ceny

W przypadku wszystkich PRODUKTÓW KLIENT znajdzie na STRONIE ceny podane w euro, zawierające wszystkie podatki, a także obowiązujące koszty dostawy (zależne od wagi paczki, bez opakowania i prezentów, adresu DOSTAWY oraz wybranego przewoźnika lub sposobu transportu).

Ceny zawierają w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Każda zmiana obowiązującej stawki może wpłynąć na cenę PRODUKTÓW od dnia wejścia w życie nowej stawki.

Obowiązująca stawka podatku VAT jest wyrażona jako procent wartości sprzedanego PRODUKTU.

Ceny dostawców SPRZEDAWCY mogą ulec zmianie. W związku z tym ceny podane w SERWISIE mogą ulec zmianie. Mogą one również ulec zmianie w przypadku ofert specjalnych lub wyprzedaży.

Podane ceny są ważne, z wyjątkiem przypadku rażącego błędu. Obowiązującą ceną jest cena podana na STRONIE w dniu złożenia zamówienia przez KLIENTA.

5.5. Dostępność PRODUKTÓW

Przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia PRODUKTU w dniu lub w terminie wskazanym KLIENTOWI, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Niedostępność PRODUKTU jest z zasady podawana na stronie danego PRODUKTU. KLIENCI mogą być również informowani o uzupełnianiu zapasów PRODUKTU przez SPRZEDAWCĘ.

W każdym przypadku, jeśli niedostępność nie została wskazana w momencie składania zamówienia, SPRZEDAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania KLIENTA o niedostępności PRODUKTU.

W przypadku niedostępności PRODUKTU, SPRZEDAWCA może, za zgodą stron, zaoferować PRODUKT zastępczy o równoważnej jakości i cenie, zaakceptowany przez KLIENTA.

Jeśli KLIENT zdecyduje się anulować swoje zamówienie na niedostępne PRODUKTY, powinien otrzymać zwrot wszystkich kwot zapłaconych za niedostępne PRODUKTY najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od daty płatności.

ARTYKUŁ 6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zasady i warunki prawa do odstąpienia od umowy są określone w "Zasadach odstąpienia od umowy", które są dostępne w Załączniku 1 do niniejszej Umowy i do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza hipertekstowego na dole każdej strony STRONY INTERNETOWEJ.

ARTYKUŁ 7. PŁATNOŚĆ

7.1. Środki płatnicze

KLIENT może zapłacić za PRODUKTY online na STRONIE za pomocą środków zaproponowanych przez SPRZEDAWCĘ.

KLIENT gwarantuje SPRZEDAWCY, że posiada wszystkie wymagane uprawnienia do korzystania z wybranej formy płatności.

SPRZEDAWCA podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych przekazywanych online w ramach płatności online na SERWISIE.

W związku z tym należy zaznaczyć, że wszystkie informacje dotyczące płatności podane w SERWISIE są przekazywane do banku SERWISU i nie są przetwarzane w SERWISIE.

7.2. Data płatności

W przypadku jednorazowej płatności kartą kredytową, konto KLIENTA zostanie obciążone w momencie, gdy PRODUKTY zostaną zamówione na STRONIE.

W przypadku DOSTAWY częściowej, całkowita kwota zostanie pobrana z konta KLIENTA najwcześniej w momencie wysłania pierwszej paczki. Jeśli KLIENT zdecyduje się anulować zamówienie na niedostępne PRODUKTY, zwrot pieniędzy zostanie dokonany zgodnie z ostatnim akapitem artykułu 5.5 niniejszych Warunków.

7.3. Opóźnienie lub odmowa płatności

W przypadku odmowy obciążenia karty lub innego środka płatniczego przez bank, KLIENT zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta SPRZEDAWCY w celu dokonania zapłaty za zamówienie za pomocą innego ważnego środka płatniczego.

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu, sprzeciwu, odmowy lub innego, przekazanie środków pieniężnych należnych od KLIENTA okaże się niemożliwe, zamówienie zostanie anulowane, a sprzedaż automatycznie zakończona.

ARTYKUŁ 8. DOWÓD I ARCHIWIZACJA

Każda umowa zawarta z KLIENTEM odpowiadająca zamówieniu o wartości powyżej 120 euro z podatkiem zostanie zarchiwizowana przez SPRZEDAWCĘ na okres dziesięciu (10) lat zgodnie z art. L. 213-1 Kodeksu Konsumenckiego.

SPRZEDAWCA zobowiązuje się do archiwizowania tych informacji w celu monitorowania transakcji oraz do sporządzenia kopii umowy na życzenie KLIENTA.

W przypadku sporu, SPRZEDAWCA będzie mógł udowodnić, że jego elektroniczny system śledzenia jest niezawodny i że gwarantuje uczciwość transakcji.

ARTYKUŁ 9. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

SPRZEDAWCA pozostaje właścicielem dostarczonych PRODUKTÓW do momentu otrzymania pełnej zapłaty od KLIENTA.

Powyższe postanowienia nie stanowią przeszkody dla przeniesienia na KLIENTA, po otrzymaniu przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, ryzyka utraty lub uszkodzenia PRODUKTÓW objętych zastrzeżeniem własności, jak również ryzyka szkód, które mogą one spowodować.

ARTYKUŁ 10. DOSTAWA

Warunki DOSTAWY PRODUKTÓW są określone w "zasadach dostawy", o których mowa w Załączniku 2 do niniejszego dokumentu i które są dostępne na dole każdej strony SERWISU poprzez link hipertekstowy.

ARTYKUŁ 11. OPAKOWANIA

PRODUKTY zostaną zapakowane zgodnie z obowiązującymi standardami transportowymi, aby zagwarantować maksymalną ochronę PRODUKTÓW podczas DOSTAWY. KLIENCI zobowiązują się do przestrzegania tych samych standardów przy zwrocie PRODUKTÓW na warunkach określonych w Załączniku 1 - Zasady anulowania zamówienia.ARTYKUŁ 12. GWARANCJE


Poza gwarancjami handlowymi, które SPRZEDAWCA może zaoferować na niektóre PRODUKTY, wszyscy Klienci korzystają z gwarancji "prawnych" na wszystkie PRODUKTY, które są wyszczególnione poniżej, zgodnie z artykułem L.111-1 Kodeksu Konsumenckiego

Artykuł 12.1. Gwarancja zgodności

Artykuł L. 217-4 Francuskiego Kodeksu Konsumenckiego: "Sprzedawca dostarcza towar zgodny z umową i jest odpowiedzialny za wszelkie wady zgodności istniejące w momencie dostawy. Odpowiada on również za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeśli zostały one wykonane na jego odpowiedzialność na mocy umowy lub zostały przeprowadzone na jego odpowiedzialność".

Artykuł L.217-5 Kodeksu Konsumenckiego: "Towar jest zgodny z umową: 1° Jeśli nadaje się do celu, jakiego zwykle oczekuje się od podobnych towarów i, w stosownych przypadkach : - jeśli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę i ma cechy, które sprzedawca przedstawił kupującemu w formie próbki lub modelu; - jeśli ma cechy, których kupujący może słusznie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie; 2° lub jeśli ma cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadaje się do szczególnego użytku zgodnie z życzeniem kupującego, na który zwrócił on uwagę sprzedawcy i który został przez niego zaakceptowany.

SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny za wady zgodności istniejące w momencie dostawy oraz za wady zgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeżeli została ona przeprowadzona na jego koszt lub na jego odpowiedzialność.

Działania wynikające z niezgodności są przedawnione w ciągu dwóch (2) lat od dostarczenia PRODUKTU (art. L.217-12 kodeksu konsumenckiego)

. W przypadku niezgodności z umową, klient może zażądać wymiany lub naprawy PRODUKTU, według własnego wyboru. Jeżeli jednak koszt wyboru dokonanego przez KLIENTA jest wyraźnie nieproporcjonalny w stosunku do innej możliwej opcji, biorąc pod uwagę wartość PRODUKTU lub wagę wady, SPRZEDAWCA może przystąpić do zwrotu pieniędzy, nie stosując się do opcji wybranej przez KLIENTA.

W przypadku, gdy wymiana lub naprawa jest niemożliwa, SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zwrotu ceny PRODUKTU w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zwróconego PRODUKTU i w zamian za odesłanie PRODUKTU przez KLIENTA na następujący adres 122, Rue du Commandant Rolland.

Wreszcie, KLIENT jest zwolniony z obowiązku udowodnienia istnienia niezgodności PRODUKTU z umową w okresie dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty dostawy PRODUKTU, z wyjątkiem towarów używanych, dla których okres ten wynosi sześć (6) miesięcy. (art. L. 217-7 kodeksu konsumenckiego).

Należy podkreślić, że niniejsza gwarancja prawna zgodności obowiązuje niezależnie od gwarancji handlowej udzielonej na PRODUKTY, jeśli taka istnieje.

Artykuł 12.2 Rękojmia za wady ukryte

SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za wady ukryte sprzedanego PRODUKTU, które czynią go niezdatnym do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem lub zmniejszają ten użytek w taki sposób, że KLIENT nie nabyłby go lub dałby za niego tylko niższą cenę, gdyby o nich wiedział. (art. 1641 kodeksu cywilnego)

Niniejsza gwarancja umożliwia KLIENTOWI, który jest w stanie udowodnić istnienie wady ukrytej, wybór pomiędzy zwrotem ceny PRODUKTU w przypadku jego zwrotu a zwrotem części jego ceny w przypadku, gdy PRODUKT nie zostanie zwrócony.

W przypadku, gdy wymiana lub naprawa jest niemożliwa, SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zwrotu ceny PRODUKTU w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zwróconego PRODUKTU i w zamian za odesłanie PRODUKTU przez KLIENTA na następujący adres 122, Rue du Commandant Rolland. Pozew wynikający z wad zredukowanych musi zostać wniesiony przez KLIENTA w ciągu dwóch (2) lat od wykrycia wady. (paragraf 1 artykułu 1648 Kodeksu cywilnego)

ARTYKUŁ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych leżących po stronie KLIENTA, w szczególności przy wprowadzaniu jego zamówienia.

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności, ani nie uważa się, że nie dotrzymał niniejszych warunków, za opóźnienie lub niewykonanie, jeśli przyczyna opóźnienia lub niewykonania jest związana z działaniem siły wyższej w rozumieniu orzecznictwa sądów francuskich.

Ponadto wskazuje się, że SPRZEDAWCA nie kontroluje stron internetowych, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z SERWISEM. W związku z tym SPRZEDAWCA wyklucza wszelką odpowiedzialność za informacje publikowane na tych stronach. Łącza do stron internetowych osób trzecich zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych i nie udziela się żadnych gwarancji co do ich zawartości.

ARTYKUŁ 14. SIŁA WYŻSZA


SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z jego zobowiązań opisanych w niniejszych OWU jest spowodowane działaniem siły wyższej.

Siła wyższa w sprawach umownych występuje wtedy, gdy zdarzenie niezależne od dłużnika, którego nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umowy i którego skutków nie można uniknąć za pomocą odpowiednich środków, uniemożliwia dłużnikowi wypełnienie jego zobowiązania.

Jeśli przeszkoda ma charakter przejściowy, wykonanie zobowiązania zostaje zawieszone, chyba że powstałe opóźnienie uzasadnia rozwiązanie umowy. Jeśli przeszkoda ma charakter ostateczny, umowa zostaje automatycznie rozwiązana, a strony zostają zwolnione ze swoich zobowiązań na warunkach przewidzianych w art. 1351 i 1351-1 Kodeksu cywilnego.

W tym zakresie SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku ataku hakerów komputerowych, niedostępności materiałów, dostaw, części zamiennych, sprzętu osobistego lub innego, zakłóceń w sieciach komunikacji elektronicznej, jak również w przypadku jakichkolwiek okoliczności lub zdarzeń pozostających poza kontrolą SPRZEDAWCY, które wystąpią po zawarciu OWU i uniemożliwią ich wykonanie w normalnych warunkach.

Wskazuje się, że w takiej sytuacji KLIENT nie może domagać się wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania oraz nie może wnosić powództwa przeciwko SPRZEDAWCY.

W przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych zdarzeń SPRZEDAWCA dołoży starań, aby jak najszybciej poinformować KLIENTA o tym fakcie.

ARTYKUŁ 15. DANE OSOBOWE

SPRZEDAWCA zbiera na SERWISIE dane osobowe swoich KLIENTÓW, w tym za pomocą plików cookies. KLIENCI mogą dezaktywować pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez przeglądarkę.

Dane zbierane przez SPRZEDAWCĘ są wykorzystywane do realizacji zamówień złożonych na SERWISIE, do zarządzania kontem KLIENTA, do analizy zamówień oraz, jeśli KLIENT wyraźnie zaznaczył taką opcję, do wysyłania mu prospektów handlowych, newsletterów, ofert promocyjnych i/lub informacji o specjalnych wyprzedażach, chyba że KLIENT nie życzy sobie dłużej otrzymywać takich informacji od SPRZEDAWCY.

Dane KLIENTA są traktowane przez SPRZEDAWCĘ jako poufne dla celów związanych z umową, jej realizacją oraz zgodnie z przepisami prawa.

KLIENCI mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, wchodząc na swoje konto lub klikając odpowiednie hiperłącze na dole każdej oferty otrzymanej pocztą elektroniczną.

Dane te mogą być przekazywane, w całości lub w części, dostawcom usług SPRZEDAWCY zaangażowanym w proces składania zamówienia. W celach handlowych SPRZEDAWCA może przekazywać swoim partnerom handlowym nazwiska i dane kontaktowe swoich KLIENTÓW, pod warunkiem, że ci ostatni wyraźnie wyrazili na to wcześniejszą zgodę podczas rejestracji w SERWISIE.

SPRZEDAWCA wyraźnie zapyta KLIENTÓW, czy życzą sobie, aby ich dane osobowe zostały ujawnione. KLIENT może w każdej chwili zmienić zdanie, kontaktując się ze SPRZEDAWCĄ. SPRZEDAWCA może również zapytać swoich KLIENTÓW, czy życzą sobie otrzymywać od jego partnerów zaproszenia do składania ofert handlowych.

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, aktach i wolnościach oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych znane jako RODO), SPRZEDAWCA zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą.

Przypomina się, że KLIENT, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do dotyczących go informacji, ich sprostowania, aktualizacji, przenoszenia i usunięcia, zgodnie z przepisami art. 39 i 40 zmienionej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami art. 15, 16 i 17 ogólnego rozporządzenia europejskiego o ochronie osób fizycznych (RODO).

Zgodnie z postanowieniami art. 38 znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami art. 21 RGPD, KLIENT może również z uzasadnionych przyczyn sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych, bez podania przyczyny i bez ponoszenia opłat.

KLIENT może skorzystać z tych praw, wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@itstylecosmetic.com lub wysyłając list na adres 122, Rue du Commandant Rolland.

Określa się, że KLIENT musi być w stanie udowodnić swoją tożsamość, albo poprzez zeskanowanie dokumentu tożsamości, albo poprzez przesłanie SPRZEDAWCY kserokopii dokumentu tożsamości.
ARTYKUŁ 16. SKARGI

SPRZEDAWCA zapewnia KLIENTOWI "Telefoniczną Obsługę Klienta" pod numerem: 09 71 16 50 33 (bez dopłat). Wszelkie pisemne skargi KLIENTA należy przesyłać na następujący adres: 122, Rue du Commandant Rolland.ARTYKUŁ 17. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie elementy wizualne i dźwiękowe SERWISU, w tym zastosowana technologia, są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i/lub prawem patentowym.

Elementy te są wyłączną własnością SPRZEDAWCY. Każda osoba, która publikuje stronę internetową i chce utworzyć bezpośredni link hipertekstowy do SERWISU, musi zwrócić się do SPRZEDAWCY z pisemną prośbą o autoryzację.

W żadnym wypadku niniejsze upoważnienie od SPRZEDAWCY nie będzie udzielone na stałe. Ten link musi zostać usunięty na prośbę SPRZEDAWCY. Hipertekstowe łącza do SERWISU wykorzystujące techniki takie jak framing lub in-line linking są surowo zabronione.

Jakiekolwiek przedstawienie lub powielanie, w całości lub w części, SERWISU i jego zawartości, w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej wyraźnej zgody SPRZEDAWCY, jest zabronione i stanowi naruszenie podlegające karze zgodnie z art. L.335-2 i nast. oraz art. L.713-1 i nast. kodeksu własności intelektualnej.

Akceptacja niniejszych OWH stanowi uznanie przez KLIENTA praw własności intelektualnej SPRZEDAWCY oraz zobowiązanie do ich przestrzegania.

ARTYKUŁ 18. WAŻNOŚĆ WARUNKÓW OGÓLNYCH

Jakiekolwiek zmiany w obowiązującym ustawodawstwie lub przepisach, lub jakiekolwiek orzeczenie właściwego sądu unieważniające jeden lub więcej punktów niniejszych Warunków Ogólnych nie wpływają na ważność niniejszych Warunków Ogólnych. Taka zmiana lub decyzja nie upoważnia KLIENTÓW do nieprzestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków.

Wszelkie warunki, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, będą regulowane zgodnie z praktyką obowiązującą w sektorze handlu detalicznego dla firm, których siedziba znajduje się we Francji.Artykuł 19. MODYFIKACJA WARUNKÓW OGÓLNYCH

Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do wszystkich zakupów dokonywanych online w SERWISIE, tak długo, jak długo SERWIS jest dostępny online.

Ogólne Warunki są dokładnie datowane i mogą być zmieniane i aktualizowane przez SPRZEDAWCĘ w każdym czasie. Stosuje się Warunki Ogólne obowiązujące w momencie składania zamówienia.

Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych nie będą dotyczyć PRODUKTÓW już zakupionych.Artykuł 20 - JURYSDYKCJA I STOSOWANE PRAWO

NINIEJSZE WARUNKI OGÓLNE ORAZ STOSUNKI MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ PODLEGAJĄ PRAWU FRANCUSKIEMU

. W PRZYPADKU SPORU WŁAŚCIWE SĄ WYŁĄCZNIE SĄDY FRANCUSKIE.

Jednakże przed ewentualnym zwróceniem się do sądu polubownego lub państwowego, Klient proszony jest o kontakt z działem reklamacji SPRZEDAWCY.

Jeśli nie dojdzie do porozumienia lub jeśli KLIENT udowodni, że wcześniej próbował rozwiązać swój spór bezpośrednio ze SPRZEDAWCĄ za pomocą pisemnej reklamacji, zostanie zaproponowana opcjonalna procedura mediacyjna, prowadzona w duchu lojalności i dobrej wiary, w celu osiągnięcia polubownego porozumienia w przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą umową, w tym sporu dotyczącego jej ważności.

W celu wszczęcia mediacji KLIENT może skontaktować się z mediatorem SPRZEDAWCY: Davidem AMAR, którego dane kontaktowe znajdują się na stronie: communication@itstylecosmetic.com i z którym można się skontaktować za pośrednictwem tego linku: https://www.itstylemakeup.fr .

Strona, która chce wszcząć postępowanie mediacyjne, musi najpierw poinformować o tym drugą stronę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wskazując elementy konfliktu

. Mediacja nie jest obowiązkowa, KLIENT lub SPRZEDAWCA mogą w każdym czasie wycofać się z procesu

W PRZYPADKU, GDY MEDIACJA SIĘ NIE UDA LUB NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA, SPÓR, KTÓRY MÓGŁ BYĆ PODSTAWĄ MEDIACJI, zostanie skierowany do właściwego sądu wskazanego powyżej.

Artykuł 21. OGŁOSZENIA (moduł Trust Beauty)

W ramach opinii, które użytkownik zamieszcza na stronie www.itstylemakeup.fr, użytkownik zobowiązuje się, przy czym lista ta nie ma charakteru ograniczającego, do niepublikowania opinii:

a) sprzecznych z porządkiem publicznym i ogólnie pojętą moralnością,

b) nakłanianie do samobójstwa, nakłanianie do popełnienia wykroczenia, przestępstwa lub aktu terroryzmu albo gloryfikowanie zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości.

c) nie respektuje praw innych osób, a w szczególności wszelkich praw własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie, prawa pokrewne do praw autorskich, prawa do znaków towarowych, prawa do wizerunku osoby oraz ogólnie prawa osób i własności.

d) o charakterze komercyjnym, w szczególności nie oferować produktów lub usług, do których dostęp jest odpłatny.

e) przedstawiające osoby nieletnie poniżej 18 roku życia, chyba że uzyskały one zgodę swojego przedstawiciela prawnego na publikację w witrynie.

W przypadku nieprzestrzegania tych zasad przez użytkownika, może on zostać pozbawiony możliwości korzystania z witryny lub dostępu do niej.

Ponadto, www.itstylemakeup.fr zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia, według własnego uznania, wszelkich treści. Będziemy szczególnie uważnie przyglądać się duplikatom treści:

- Recenzje lub komentarze skopiowane z innych witryn lub z recenzji innych użytkowników,

- Powielone recenzje lub komentarze, powtórzone identycznie na kilku kartach produktu,

- Recenzje lub komentarze identycznie powielane pod artykułami

Będziemy również zmuszeni do usunięcia następujących recenzji, komentarzy lub swatchy:

- Recenzje lub komentarze, które nie opisują w wystarczającym stopniu zalet, pozytywnych aspektów lub właściwości produktów (zwykłe "Lubię ten produkt" lub "Polecam go", "Ma dobry stosunek jakości do ceny", "Nie jest drogi" to za mało),

- Recenzje lub komentarze z nadmierną interpunkcją (!!!! lub .............., itp.),

- Recenzje lub komentarze, które są niezrozumiałe z powodu braku interpunkcji,

- Zawiadomienia lub uwagi, które są niezrozumiałe ze względu na zbyt dużą liczbę błędów ortograficznych, składniowych lub napisanych skrótem. Język, który jest zbyt znany, wulgarny lub slangowy, nie będzie tolerowany,

- Recenzje lub komentarze napisane wyłącznie w celu manipulowania algorytmem, aby zdobyć punkty w ramach programu lojalnościowego (Trustbeauty może poprosić o dowód zakupu w przypadku wątpliwości co do testowanych produktów).

- Obecność linków partnerskich lub linków do sklepów e-commerce,

- Próbki, które nie należą do użytkownika (np. grafiki reklamowe, grafiki pobrane z innych stron, chyba że jest to własna treść z bloga, strony lub sieci społecznościowej, w którym to przypadku użytkownik musi być w stanie to uzasadnić).

ZAŁĄCZNIK 1

POLITYKA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zasada odstąpienia od umowy

KLIENT ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez zwrot PRODUKTU do SPRZEDAWCY.

W tym celu PRODUKT musi zostać zwrócony lub odtworzony bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od poinformowania o decyzji o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA zaproponuje, że sam odbierze PRODUKT.

Okres odstąpienia od umowy

Zgodnie z artykułem L.221-18 Kodeksu Konsumenckiego, okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym KLIENT lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KLIENTA wejdzie w fizyczne posiadanie PRODUKTU.

Jeżeli KLIENT zamówił kilka PRODUKTÓW w jednym zamówieniu, z którego wynika kilka DOSTAW (lub w przypadku zamówienia na jeden PRODUKT dostarczony w kilku partiach), okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym KLIENT lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KLIENTA wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego dostarczonego PRODUKTU.

Jeżeli zamówienie KLIENTA obejmuje kilka PRODUKTÓW i PRODUKTY te są dostarczane osobno, okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym KLIENT lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez KLIENTA, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego PRODUKTU.

Powiadomienie o prawie do odstąpienia odumowy

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zgodnie z art. L.221-21 Kodeksu Konsumenckiego, KLIENT musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres : 122, Rue du Commandant Rolland lub contact@itstylecosmetic.com.

Może on również skorzystać z poniższego formularza:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Do wiadomości: it Style Distribution

Numer telefonu SPRZEDAJĄCEGO: 09 71 16 50 33
Numer faksu SPRZEDAJĄCEGO:
Adres e-mail SPRZEDAJĄCEGO*:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego PRODUKTU:

Nr referencyjny PRODUKTU
Numer faktury:
Numer zamówienia:
- Zamówiono w dniu [________________]/otrzymano w dniu [________________]
- Zastosowany sposób płatności:
- Nazwa KLIENTA oraz, jeśli dotyczy, beneficjenta zamówienia:
- Adres KLIENTA:
- Adres dostawy:

- Podpis KLIENTA (z wyjątkiem przypadku przesyłania pocztą elektroniczną)

- Data


Aby okres odstąpienia od umowy był przestrzegany, KLIENT musi wysłać wiadomość dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego okresu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez KLIENTA, SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zwrotu całości zapłaconych kwot, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających ewentualnie z wyboru przez KLIENTA sposobu dostawy innego niż standardowy sposób dostawy zaproponowany przez SPRZEDAWCĘ) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez SPRZEDAWCĘ zwróconego PRODUKTU.(art. L.221-24 kodeksu konsumenckiego).

SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT przy pierwotnej transakcji, chyba że KLIENT wyraźnie zgodzi się na inny sposób, w każdym przypadku zwrot ten nie wiąże się z żadnymi kosztami dla KLIENTA.

SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów, jeżeli KLIENT wyraźnie wybrał droższy sposób dostawy niż standardowy sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ.

SPRZEDAWCA może odroczyć zwrot kosztów do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez KLIENTA dowodu wysłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Warunki zwrotu

KLIENT musi, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od poinformowania go o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić towary na adres : 122, Rue du Commandant Rolland.

Termin ten uważa się za dotrzymany, jeśli KLIENT zwróci towar przed upływem czternastu (14) dni.

Koszty zwrotu

KLIENT ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Jeżeli waga PRODUKTU uniemożliwia jego odesłanie pocztą, KLIENT ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru.

Stan zwracanego towaru

PRODUKT musi być zwrócony zgodnie z instrukcjami SPRZEDAWCY i zawierać wszystkie dostarczone akcesoria.

KLIENT ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania PRODUKTU. Innymi słowy, KLIENT może testować PRODUKT, ale może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie manipulacje inne niż te, które są konieczne.

Wyłączenia z prawa do odstąpienia odumowy

Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w następujących przypadkach

- Dostarczanie towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym
- Dostarczanie towarów wykonanych według specyfikacji KLIENTA lub wyraźnie spersonalizowanych
- Dostarczanie towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu
- Dostarczanie zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub oprogramowania, które zostały odpieczętowane po dostarczeniu
- Gazety, czasopisma, magazyny (z wyjątkiem umów o prenumeratę)
- Świadczenie usług zakwaterowania innych niż do celów mieszkalnych, transport towarów, wynajem samochodów, catering lub usługi związane z organizacją czasu wolnego, jeżeli oferta przewiduje konkretną datę lub okres realizacji
- Dostawa towarów, które ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami
- Dostawa zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i które zostały rozpieczętowane przez KLIENTA po DOSTAWIE
- Dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy sprzedaży których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych, na które SPRZEDAWCA nie ma wpływu
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane w formie zdematerializowanej, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, który przyjął również do wiadomości, że utraci w ten sposób prawo odstąpienia od umowy
- umowy zawierane w drodze aukcji publicznejZAŁĄCZNIK 2

POLITYKA DOSTAW

Obszar dostawy

Oferowane PRODUKTY mogą być dostarczane wyłącznie na terenie TERYTORIUM.

Nie jest możliwe złożenie zamówienia na adres dostawy spoza tego TERYTORIUM.

PRODUKTY są wysyłane na adres(y) dostawy wskazany(e) przez KLIENTA w procesie składania zamówienia.

Czas wysyłki

Czas potrzebny na przygotowanie zamówienia, a następnie wystawienie faktury, przed wysyłką PRODUKTÓW znajdujących się w magazynie, jest podany na STRONIE. Godziny te nie obejmują weekendów ani dni ustawowo wolnych od pracy.

Wiadomość e-mail zostanie automatycznie wysłana do KLIENTA, gdy PRODUKTY zostaną wysłane, pod warunkiem, że adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym jest prawidłowy.

Terminy i koszty dostawy

W procesie składania zamówienia SPRZEDAWCA wskazuje KLIENTOWI możliwe terminy i sposoby dostawy zakupionych PRODUKTÓW.

Koszty wysyłki są obliczane w zależności od sposobu dostawy.
Kwota tych kosztów będzie należna od KLIENTA oprócz ceny zakupionych PRODUKTÓW.

Szczegóły dotyczące terminów i kosztów dostawy są wyszczególnione w SERWISIE.

W przypadku braku wskazania lub uzgodnienia terminu dostawy, SPRZEDAWCA dostarczy PRODUKT bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od zawarcia umowy. (art. L.216-1 kodeksu konsumenckiego).

METODY DOSTAWY

Przesyłka zostanie wydana KLIENTOWI za podpisem i po okazaniu dokumentu tożsamości.

W przypadku nieobecności, KLIENT otrzyma zawiadomienie o przejściu przesyłki, aby mógł ją odebrać w swoim urzędzie pocztowym.

PROBLEMY Z DOSTAWĄ

KLIENT jest informowany o terminie dostawy po wybraniu przewoźnika, na końcu procesu składania zamówienia online, przed potwierdzeniem zamówienia.

Określa się, że dostawy będą realizowane w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni. Jeżeli KLIENT tego nie uczyni, musi wezwać SPRZEDAWCĘ do dostarczenia towaru w rozsądnym terminie, a w przypadku niedostarczenia towaru w tym terminie, może odstąpić od umowy.

SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu pisma o rozwiązaniu umowy, całkowitą kwotę zapłaconą za PRODUKTY, w tym podatki i koszty dostawy, tą samą metodą płatności, którą KLIENT dokonał zakupu PRODUKTÓW.

SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny do momentu dostarczenia PRODUKTU do KLIENTA. Klientowi przypomina się, że ma trzy (3) dni na powiadomienie przewoźnika o wszelkich uszkodzeniach lub częściowej utracie zauważonych podczas dostawy.