Nota prawna i polityka prywatności

Firma It Style Distribution, w trosce o prawa osób fizycznych, w szczególności w odniesieniu do automatycznego przetwarzania danych oraz w trosce o przejrzystość wobec swoich klientów, opracowała politykę obejmującą wszystkie takie procesy przetwarzania danych, cele, w jakich są one przeprowadzane, oraz środki działania dostępne dla osób fizycznych, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich praw.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie : https://www.cnil.fr/

Kontynuując przeglądanie niniejszej witryny, użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń następujące postanowienia i warunki korzystania z niej.

Wersja niniejszych warunków użytkowania dostępna obecnie w Internecie jest jedyną wersją, która może być egzekwowana przez cały okres korzystania z witryny i do czasu zastąpienia jej nową wersją.

Artykuł 1 - Nota prawna

1.1 Witryna (zwana dalej "witryną") :

Makijaż w stylu it

1.2 Wydawnictwo (zwane dalej "Wydawcą") :

It Style Distribution Uproszczona spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 1000 euro, której siedziba mieści się pod adresem

122 Rue du Commandant Rolland 13008 Marseille

Reprezentowany przez Davida Amara, pełniącego funkcję Prezesa.

Zarejestrowany w RCS w Marsylii SIREN 882448558 ;

Numer telefonu: 09 71 16 50 33

Adres e-mail: contact@itstylemakeup.fr

1.3 Gospodarz (zwany dalej "gospodarzem"):

It Style Makeup jest hostowany przez OVH, którego siedziba mieści się pod adresem 2 rue Kellermann 59100 Roubaix.

1.4 Inspektor ochrony danych (DPO):

Inspektor ochrony danych : David Amar, contact@itstylemakeup.fr, jest do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych.

Artykuł 2 - Dostęp do obiektu

Dostęp do witryny i korzystanie z niej są zastrzeżone do użytku ściśle osobistego. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać niniejszej witryny oraz zawartych na niej informacji i danych do celów komercyjnych, politycznych lub reklamowych, a także do jakichkolwiek form akwizycji handlowej, w szczególności do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail.

Artykuł 3 - Zawartość witryny

Wszystkie znaki towarowe, fotografie, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy (animowane lub nie), sekwencje wideo, dźwięki, a także wszystkie aplikacje komputerowe, które mogą być wykorzystane do obsługi niniejszej strony, a ogólniej wszystkie elementy powielane lub wykorzystywane na stronie, są chronione przepisami prawa obowiązującymi w odniesieniu do własności intelektualnej.

Stanowią one pełną i kompletną własność wydawcy lub jego partnerów. Wszelkie powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub adaptowanie w jakiejkolwiek formie całości lub części tych elementów, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, jest surowo zabronione. Fakt, że wydawca nie wszczyna postępowania, gdy tylko dowie się o takim nieuprawnionym korzystaniu, nie oznacza, że akceptuje takie korzystanie i rezygnuje z postępowania sądowego.

Artykuł 4 - Zarządzanie obiektem

W celu właściwego zarządzania witryną wydawca może w dowolnym momencie:

- zawieszać, przerywać lub ograniczać dostęp do całości lub części witryny, zastrzegać dostęp do witryny lub do niektórych jej części dla określonej kategorii użytkowników Internetu

- usuwać wszelkie informacje, które mogłyby zakłócić działanie witryny lub naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe

- zawieszenie witryny w celu jej aktualizacji.

Artykuł 5 - Obowiązki

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, uszkodzenia, trudności lub przerwy w działaniu, które uniemożliwiają dostęp do strony lub jednej z jej funkcji.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzęt używany do łączenia się z witryną. Użytkownik musi podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony swojego sprzętu i swoich danych, w szczególności przed atakami wirusów za pośrednictwem Internetu. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za witryny i dane, z których korzysta.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wszczęcia przeciwko Tobie postępowania sądowego:

- w związku z korzystaniem z witryny lub jakiejkolwiek usługi dostępnej przez Internet;

- w wyniku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych warunków ogólnych.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Tobie, osobom trzecim i/lub Twojemu sprzętowi w wyniku połączenia z witryną lub korzystania z niej, a Ty zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Wydawcy z tego tytułu.

Jeżeli w związku z korzystaniem przez Ciebie z witryny Wydawca zostanie poddany postępowaniu polubownemu lub sądowemu, może on wystąpić przeciwko Tobie w celu uzyskania odszkodowania za wszelkie szkody, kwoty, wyroki i koszty, które mogą wyniknąć z tego postępowania.

Artykuł 6 - Łącza hipertekstowe

Tworzenie przez użytkowników linków hipertekstowych do całości lub części witryny jest autoryzowane przez wydawcę. Wszelkie linki muszą zostać usunięte na zwykłą prośbę wydawcy.

Wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem łączy do innych stron nie są publikowane przez wydawcę. Wydawca nie ma prawa do treści zamieszczonych na stronach, do których prowadzą odnośniki.

Artykuł 7 - Gromadzenie i ochrona danych

Twoje dane są gromadzone przez firmę It Style Distribution.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

Dane osobowe, które mogą być gromadzone w witrynie, są wykorzystywane przez wydawcę głównie do zarządzania relacjami z użytkownikiem, a w razie potrzeby do realizacji jego zamówień.

Gromadzone dane osobowe są następujące:

- Imię i nazwisko ;

- Adres dostawy/rachunku;

- Adres e-mail;

- Numer telefonu;

- Data urodzenia;

- Informacje społeczno-demograficzne: wiek, zawód, płeć itp., podawane np. przy wysyłaniu recenzji.

- Dane finansowe: w kontekście płatności za produkty i usługi oferowane na Platformie, Platforma rejestruje dane finansowe związane z kartą kredytową użytkownika.

Inspektor ochrony danych: David Amar, contact@itstylemakeup.fr, jest do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych.

Artykuł 8 - Prawo do dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania

Zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych, użytkownikom przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu: z prawa dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, można skorzystać pisząc na adres e-mail podany poniżej. W takim przypadku, przed skorzystaniem z tego prawa, Platforma może zażądać potwierdzenia tożsamości użytkownika w celu sprawdzenia jego prawidłowości;

Prawo do sprostowania: jeśli dane osobowe przechowywane przez Platformę są niedokładne, użytkownik może zażądać ich aktualizacji;

Prawo do usunięcia danych: użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy mogą zwrócić się do Platformy o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z założeniami określonymi w GDPR;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownicy mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych zgodnie z założeniami przewidzianymi w GDPR;

Prawo do przenoszenia danych: użytkownik może zażądać, aby Platforma udostępniła mu dane osobowe, które podał, w celu przeniesienia ich do nowej Platformy.

Użytkownik może skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami pod następującym adresem

122 Rue du Commandant Rolland 13008 Marseille.

Lub pocztą elektroniczną na adres

contact@itstylemakeup.fr

Można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych: David Amar, contact@itstylemakeup.fr, który jest do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych.

Do wszystkich wniosków należy dołączyć kserokopię ważnego dokumentu tożsamości podpisanego przez wnioskodawcę oraz podać adres, pod którym wydawca może się z nim skontaktować. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Ten jednomiesięczny okres może zostać przedłużony o dwa miesiące, jeżeli wymaga tego złożoność wniosku i/lub liczba wniosków.

Ponadto, od momentu wejścia w życie ustawy nr 2016-1321 z 7 października 2016 r., osoby, które sobie tego życzą, mają możliwość zorganizowania losu swoich danych po swojej śmierci. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej CNIL: https://www.cnil.fr/.

Użytkownicy mogą również złożyć skargę do CNIL na stronie internetowej CNIL: https://www.cnil.fr.

Zalecamy, aby przed złożeniem skargi do CNIL najpierw skontaktować się z nami, ponieważ jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu rozwiązania problemu.

Artykuł 9 - Wykorzystanie danych

Dane osobowe zbierane od użytkowników służą do świadczenia usług na Platformie, ich udoskonalania oraz utrzymywania bezpiecznego środowiska. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy pomiędzy użytkownikiem a Platformą. W szczególności chodzi o następujące zastosowania:

- dostęp i korzystanie z Platformy przez użytkownika;

- zarządzanie działaniem i optymalizacją Platformy;

- wdrożenie wsparcia dla użytkowników;

- weryfikacja, identyfikacja i uwierzytelnianie danych przesyłanych przez użytkownika;

- personalizowanie usług poprzez wyświetlanie reklam zgodnie z historią przeglądania stron przez użytkownika i jego preferencjami;

- zapobieganie i wykrywanie oszustw, złośliwego oprogramowania i zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem

- zarządzanie ewentualnymi sporami z użytkownikami;

- wysyłanie informacji handlowych i reklamowych zgodnie z preferencjami użytkownika;

- organizacja warunków korzystania z Usług płatniczych.

Artykuł 10 - Polityka zatrzymywania danych

Platforma przechowuje dane Użytkownika przez okres niezbędny do świadczenia usług lub udzielania wsparcia.

W zakresie, w jakim jest to konieczne lub wymagane w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania naszych warunków, możemy również przechowywać niektóre informacje o użytkowniku, jeśli jest to konieczne, nawet po zamknięciu konta przez użytkownika lub po tym, jak przestaniemy potrzebować jego usług.

Artykuł 11 - Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe mogą być udostępniane firmom zewnętrznym wyłącznie na terenie Unii Europejskiej w następujących przypadkach

- w przypadku korzystania przez użytkownika z usług płatniczych, w celu realizacji tych usług Platforma współpracuje z zewnętrznymi firmami bankowymi i finansowymi, z którymi ma podpisane umowy;

- gdy użytkownik publikuje publicznie dostępne informacje w obszarach darmowych komentarzy na Platformie;

- gdy użytkownik zezwoli witrynie internetowej osoby trzeciej na dostęp do swoich danych;

- gdy Platforma korzysta z usług dostawców usług w celu zapewnienia obsługi użytkowników, reklam i usług płatniczych. Usługodawcy ci mają ograniczony dostęp do danych użytkownika w celu świadczenia tych usług i są zobowiązani umową do wykorzystywania ich zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;

- jeśli wymagają tego przepisy prawa, Platforma może przekazywać dane w celu śledzenia roszczeń wobec Platformy oraz w celu zapewnienia zgodności z procedurami administracyjnymi i sądowymi.

Artykuł 12 - Oferty handlowe

Możesz otrzymywać oferty handlowe od wydawcy. Jeśli nie chcesz tego robić, wyślij wiadomość e-mail na adres: contact@itstylemakeup.fr.

Twoje dane mogą być wykorzystywane przez partnerów wydawnictwa do celów komercyjnych. Jeśli sobie tego nie życzysz, kliknij na następujący link: contact@itstylemakeup.fr.

Jeżeli podczas korzystania z witryny użytkownik uzyskuje dostęp do danych osobowych, musi powstrzymać się od ich gromadzenia, nieuprawnionego wykorzystywania oraz wszelkich działań, które mogłyby stanowić zamach na życie prywatne lub reputację osób. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Dane są przechowywane i wykorzystywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 13 - Pliki cookie

Co to jest "ciasteczko"?

Cookie" lub "tracer" to plik elektroniczny umieszczany na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) i odczytywany np. podczas przeglądania strony internetowej, czytania wiadomości e-mail, instalowania lub korzystania z oprogramowania lub aplikacji mobilnej, niezależnie od rodzaju używanego urządzenia końcowego (źródło: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Witryna może automatycznie gromadzić standardowe informacje. Wszelkie informacje zebrane pośrednio będą wykorzystywane wyłącznie do śledzenia wielkości, rodzaju i wzorca ruchu na tej stronie, do opracowywania projektu i układu strony oraz do innych celów administracyjnych i planistycznych, a także do ogólnego ulepszania usług oferowanych przez nas użytkownikom.

W stosownych przypadkach, za zgodą użytkownika, na jego komputerze mogą zostać umieszczone pliki "cookie" pochodzące od wydawcy witryny i/lub firm trzecich. W takim przypadku przy pierwszym przeglądaniu tej witryny zostanie wyświetlony baner wyjaśniający użycie plików cookie. Przed kontynuowaniem przeglądania stron internetowych klient i/lub osoba zainteresowana muszą zaakceptować lub odrzucić możliwość korzystania z plików "cookies". Udzielona zgoda będzie ważna przez okres trzynastu (13) miesięcy. Użytkownik ma możliwość dezaktywowania plików cookie w dowolnym momencie.

W tej witrynie znajdują się następujące pliki cookie:

- Nazwa pliku cookie: -LGLAW, Nadawca pliku cookie: LINEA GRAFICA ADDONS, Cel pliku cookie: ochrona danych osobowych.

Okres trwałości tych plików cookie wynosi trzynaście miesięcy.

Artykuł 14 - Fotografie i przedstawianie produktów

Zdjęcia produktów, towarzyszące ich opisowi, nie są umowne i nie stanowią zobowiązania wydawcy.

Artykuł 15 - Prawo właściwe

Niniejsze warunki korzystania z witryny podlegają prawu francuskiemu i podlegają jurysdykcji sądów siedziby wydawcy, z zastrzeżeniem szczególnego przyznania jurysdykcji wynikającego z konkretnego tekstu prawnego lub normatywnego.

Artykuł 16 - Kontakt z nami

Wszelkie pytania, informacje na temat produktów prezentowanych na stronie lub dotyczące samej strony można kierować na adres: contact@itstylemakeup.fr.