Νομική ειδοποίηση και πολιτική απορρήτου

Η εταιρεία Style Distribution, ανησυχώντας για τα δικαιώματα των ατόμων, ιδίως όσον αφορά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και επιθυμώντας διαφάνεια έναντι των πελατών της, έχει θεσπίσει μια πολιτική που καλύπτει όλες τις εν λόγω επεξεργασίες, τους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιούνται και τα μέσα δράσης που έχουν στη διάθεσή τους τα άτομα ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο : https://www.cnil.fr/

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις ακόλουθες διατάξεις και όρους χρήσης.

Η έκδοση των παρόντων όρων χρήσης που βρίσκεται επί του παρόντος στο διαδίκτυο είναι η μόνη που μπορεί να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου και έως ότου αντικατασταθεί από νέα έκδοση.

Άρθρο 1 - Νομική ειδοποίηση

1.1 Ιστοσελίδα (εφεξής "η ιστοσελίδα") :

It Style Μακιγιάζ

1.2 Εκδότης (εφεξής "ο εκδότης") :

Διανομή Στυλ Απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 1.000 ευρώ, η καταστατική έδρα της οποίας βρίσκεται στη διεύθυνση

122 Rue du Commandant Rolland 13008 Μασσαλία

Εκπροσωπείται από τον David Amar, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου.

Εγγεγραμμένος στο RCS της Μασσαλίας SIREN 882448558 ,

Αριθμός τηλεφώνου: 09 71 16 50 33

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@itstylemakeup.fr

1.3 Host (εφεξής "ο οικοδεσπότης"):

Η It Style Makeup φιλοξενείται από την OVH, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη διεύθυνση 2 rue Kellermann 59100 Roubaix.

1.4 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO):

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων : Ο David Amar, contact@itstylemakeup.fr, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Άρθρο 2 - Πρόσβαση στον χώρο

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο και τις πληροφορίες ή τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν για εμπορικούς, πολιτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε μορφή εμπορικής προσέλκυσης, ιδίως για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 3 - Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου

Όλα τα εμπορικά σήματα, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα σχόλια, οι απεικονίσεις, οι εικόνες (κινούμενες ή μη), οι ακολουθίες βίντεο, οι ήχοι, καθώς και όλες οι εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου και γενικότερα όλα τα στοιχεία που αναπαράγονται ή χρησιμοποιούνται στον δικτυακό τόπο προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποτελούν πλήρη και ολοκληρωμένη ιδιοκτησία του εκδότη ή των συνεργατών του. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, χρήση ή προσαρμογή, με οποιαδήποτε μορφή, του συνόλου ή μέρους αυτών των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών στον υπολογιστή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του εκδότη. Το γεγονός ότι ο εκδότης δεν κινεί διαδικασίες μόλις λάβει γνώση αυτών των μη εξουσιοδοτημένων χρήσεων δεν σημαίνει ότι αποδέχεται τις εν λόγω χρήσεις και παραιτείται από κάθε νομική διαδικασία.

Άρθρο 4 - Διαχείριση του χώρου

Για την ορθή διαχείριση του ιστότοπου, ο εκδότης μπορεί ανά πάσα στιγμή:

- να αναστείλει, να διακόψει ή να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος του δικτυακού τόπου, να επιφυλάξει την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή σε ορισμένα μέρη του δικτυακού τόπου σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών του Διαδικτύου

- να διαγράψετε οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να διαταράξει τη λειτουργία του ιστότοπου ή που παραβιάζει την εθνική ή διεθνή νομοθεσία

- αναστείλετε τον ιστότοπο για να τον ενημερώσετε.

Άρθρο 5 - Αρμοδιότητες

Ο συντάκτης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση αποτυχίας, βλάβης, δυσκολίας ή διακοπής της λειτουργίας, που εμποδίζει την πρόσβαση στον ιστότοπο ή σε μια από τις λειτουργίες του.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στον ιστότοπο. Πρέπει να λαμβάνετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του εξοπλισμού σας και των δεδομένων σας, ιδίως από επιθέσεις ιών μέσω του Διαδικτύου. Είστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους ιστότοπους και τα δεδομένα που συμβουλεύεστε.

Ο εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση νομικής διαδικασίας εναντίον σας:

- λόγω της χρήσης του ιστότοπου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας προσβάσιμης μέσω του Διαδικτύου,

- ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας με τους παρόντες γενικούς όρους.

Ο εκδότης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εσάς, σε τρίτους και/ή στον εξοπλισμό σας ως αποτέλεσμα της σύνδεσής σας με τον ιστότοπο ή της χρήσης του, και παραιτείστε από οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του εκδότη ως αποτέλεσμα.

Εάν ο εκδότης αποτελέσει αντικείμενο φιλικής ή νομικής διαδικασίας ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, μπορεί να κινηθεί εναντίον σας για να λάβει αποζημίωση για όλες τις ζημίες, τα ποσά, τις ποινές και τα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν από τις διαδικασίες αυτές.

Άρθρο 6 - Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Η δημιουργία από τους χρήστες συνδέσμων υπερκειμένου προς το σύνολο ή μέρος του δικτυακού τόπου επιτρέπεται από τον εκδότη. Οποιοσδήποτε σύνδεσμος πρέπει να αφαιρεθεί κατόπιν απλού αιτήματος του εκδότη.

Οποιαδήποτε πληροφορία είναι προσβάσιμη μέσω συνδέσμου σε άλλους ιστότοπους δεν δημοσιεύεται από τον εκδότη. Ο εκδότης δεν έχει κανένα δικαίωμα στο περιεχόμενο του συνδεδεμένου ιστότοπου.

Άρθρο 7 - Συλλογή και προστασία δεδομένων

Τα δεδομένα σας συλλέγονται από την εταιρεία It Style Distribution.

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων)- ταυτοποιήσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει ονόματος, αριθμού ταυτότητας ή ενός ή περισσότερων παραγόντων που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.

Οι προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλεχθούν στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται κυρίως από τον εκδότη για τη διαχείριση των σχέσεων μαζί σας και, εάν είναι απαραίτητο, για την επεξεργασία των παραγγελιών σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

- Όνομα και επώνυμο ,

- Διεύθυνση παράδοσης/χρέωσης,

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

- Αριθμός τηλεφώνου,

- Ημερομηνία γέννησης,

- Κοινωνικο-δημογραφικές πληροφορίες: ηλικία, επάγγελμα, φύλο κ.λπ., που αναφέρονται για παράδειγμα όταν δημοσιεύετε μια κριτική.

- Οικονομικά δεδομένα: στο πλαίσιο της πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται στην Πλατφόρμα, η Πλατφόρμα καταγράφει οικονομικά δεδομένα σχετικά με την πιστωτική κάρτα του χρήστη.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: Ο David Amar, contact@itstylemakeup.fr, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Άρθρο 8 - Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων σας

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης: μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους πρόσβασης, προκειμένου να λάβουν γνώση των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν, γράφοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την εφαρμογή του δικαιώματος αυτού, η Πλατφόρμα μπορεί να ζητήσει απόδειξη της ταυτότητας του χρήστη προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβειά της,

Το δικαίωμα διόρθωσης: εάν τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από την πλατφόρμα είναι ανακριβή, μπορούν να ζητήσουν την επικαιροποίηση των πληροφοριών,

Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων,

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από την Πλατφόρμα να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ΓΚΠΔ,

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων: οι χρήστες μπορούν να εναντιωθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ,

Το δικαίωμα στη φορητότητα: μπορούν να ζητήσουν από την Πλατφόρμα να τους δώσει τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παράσχει προκειμένου να τα μεταφέρουν σε μια νέα Πλατφόρμα.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση

122 Rue du Commandant Rolland 13008 Μασσαλία.

Ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ακόλουθη διεύθυνση

contact@itstylemakeup.fr

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας: David Amar, contact@itstylemakeup.fr, ο οποίος είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας υπογεγραμμένου από τον αιτούντα και να αναφέρουν τη διεύθυνση στην οποία ο εκδότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον αιτούντα. Η απάντηση θα αποσταλεί εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Η προθεσμία του ενός μηνός μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες, εάν το απαιτεί η πολυπλοκότητα της αίτησης ή/και ο αριθμός των αιτήσεων.

Επιπλέον, και από τον νόμο αριθ. 2016-1321 της 7ης Οκτωβρίου 2016, τα άτομα που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν την τύχη των δεδομένων τους μετά τον θάνατό τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της CNIL: https://www.cnil.fr/.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να υποβάλουν καταγγελία στην CNIL στον ιστότοπο της CNIL: https://www.cnil.fr.

Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας πριν υποβάλετε καταγγελία στην CNIL, καθώς είμαστε στη διάθεσή σας για την επίλυση του προβλήματός σας.

Άρθρο 9 - Χρήση των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες προορίζονται για την παροχή των υπηρεσιών της πλατφόρμας, τη βελτίωσή τους και τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της Πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήσεις έχουν ως εξής:

- την πρόσβαση και τη χρήση της Πλατφόρμας από τον χρήστη,

- διαχείριση της λειτουργίας και βελτιστοποίηση της πλατφόρμας,

- εφαρμογή της υποστήριξης των χρηστών,

- επαλήθευση, ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζει ο χρήστης,

- εξατομίκευση των υπηρεσιών με την προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με το ιστορικό περιήγησης και τις προτιμήσεις του χρήστη,

- πρόληψη και ανίχνευση της απάτης, του κακόβουλου λογισμικού και διαχείριση περιστατικών ασφαλείας

- διαχείριση πιθανών διαφορών με τους χρήστες,

- αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη,

- οργάνωση των όρων χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 10 - Πολιτική διατήρησης δεδομένων

Η Πλατφόρμα διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχει τις υπηρεσίες ή την υποστήριξή της.

Στο βαθμό που είναι εύλογα απαραίτητο ή απαιτείται για την ικανοποίηση νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων, την επίλυση διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεών μας, ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες σας, εάν είναι απαραίτητο, ακόμη και όταν έχετε κλείσει τον λογαριασμό σας ή δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Άρθρο 11- Κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτες εταιρείες αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις

- όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες πληρωμών, για την υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών, η Πλατφόρμα συνεργάζεται με τρίτες τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές εταιρείες με τις οποίες έχει συνάψει συμβάσεις,

- όταν ο χρήστης δημοσιεύει δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες στις ελεύθερες περιοχές σχολιασμού της πλατφόρμας,

- όταν ο χρήστης επιτρέπει στον ιστότοπο ενός τρίτου να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του,

- όταν η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών, διαφήμισης και πληρωμών. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη προκειμένου να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες και είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων κανονισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

- εάν απαιτείται από το νόμο, η Πλατφόρμα μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα για να παρακολουθεί τις αξιώσεις κατά της Πλατφόρμας και να συμμορφώνεται με τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες.

Άρθρο 12 - Εμπορικές προσφορές

Ενδέχεται να λάβετε εμπορικές προσφορές από τον εκδότη. Εάν δεν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@itstylemakeup.fr.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τους συνεργάτες του εκδότη για σκοπούς εμπορικής αναζήτησης. Εάν δεν το επιθυμείτε αυτό, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: contact@itstylemakeup.fr.

Εάν, κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, έχετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, πρέπει να απέχετε από κάθε συλλογή, κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση και κάθε πράξη που θα μπορούσε να αποτελέσει επίθεση στην ιδιωτική ζωή ή τη φήμη των ατόμων. Ο εκδότης δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

Τα δεδομένα διατηρούνται και χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 13 - Cookies

Τι είναι το "μπισκότο";

Ένα "cookie" ή ιχνηλάτης είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο που κατατίθεται σε ένα τερματικό (υπολογιστή, tablet, smartphone κ.λπ.) και διαβάζεται, για παράδειγμα, κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο, την ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την εγκατάσταση ή τη χρήση λογισμικού ή μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, ανεξάρτητα από τον τύπο του τερματικού που χρησιμοποιείται (πηγή: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

Ο ιστότοπος μπορεί να συλλέγει αυτόματα τυποποιημένες πληροφορίες. Οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται έμμεσα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρακολούθηση του όγκου, του τύπου και του προτύπου της επισκεψιμότητας που χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο, για την ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης του ιστότοπου και για άλλους διοικητικούς και σχεδιαστικούς σκοπούς και γενικά για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να τοποθετηθούν "cookies" από τον εκδότη του ιστότοπου ή/και από τρίτες εταιρείες στο τερματικό σας, με τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτή την περίπτωση, την πρώτη φορά που θα περιηγηθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, θα εμφανιστεί ένα banner που θα εξηγεί τη χρήση των cookies. Πριν συνεχίσει την περιήγηση, ο πελάτης ή/και ο υποψήφιος πρέπει να αποδεχτεί ή να αρνηθεί τη χρήση των εν λόγω "cookies". Η συγκατάθεση θα ισχύει για περίοδο δεκατριών (13) μηνών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τα cookies ανά πάσα στιγμή.

Σε αυτόν τον ιστότοπο υπάρχουν τα ακόλουθα cookies:

- Όνομα cookie: -LGLAW, Αποστολέας cookie: LINEA GRAFICA ADDONS, Σκοπός cookie: προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η διάρκεια ζωής αυτών των cookies είναι δεκατρείς μήνες.

Άρθρο 14 - Φωτογραφίες και απεικόνιση προϊόντων

Οι φωτογραφίες των προϊόντων, που συνοδεύουν την περιγραφή τους, δεν είναι συμβατικές και δεν δεσμεύουν τον εκδότη.

Άρθρο 15 - Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου διέπονται από το γαλλικό δίκαιο και υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας του εκδότη, με την επιφύλαξη ειδικής απόδοσης δικαιοδοσίας που απορρέει από συγκεκριμένο νομικό ή κανονιστικό κείμενο.

Άρθρο 16 - Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε ερώτηση, πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο ή σχετικά με τον ίδιο τον ιστότοπο, μπορείτε να αφήσετε μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@itstylemakeup.fr.